Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Uwagi dotyczące organizacji praktyk

1. 30-godzinna praktyka zawodowa stanowi element przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, które realizowane jest w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/.


2.  Pozostałą część praktyk student realizuje w ramach przygotowania w zakresie dydaktycznym. Organizatorem praktyk jest jednostka UJ, w której student odbywa studia kierunkowe.


3. Wyjątek stanowią studenci następujących kierunków: chemia, fizyka i matematyka, którzy całość praktyki realizują w swoich macierzystych instytutach (30-godzinnej praktyki nie realizują w SPUJ).

 

4. Praktykę psychologiczno-pedagogiczną można rozpocząć po zaliczeniu przedmiotów Pedagogika I i II

5. Praktykę psychologiczno-pedagogiczną" można realizować równolegle z pozostałymi praktykami (również we wrześniu).

6.Przed rozpoczęciem praktyki, student pobiera z biura SPUJ Skierowanie na praktykę, które przedstawia dyrektorowi szkoły, gdzie odbywa praktyki. Prośbę o wystawienie skierowania prosimy wysyłać na adres: spuj.praktyki@uj.edu.pl podając:

- imię i nazwisko dyrektora (wraz z tytułem)

- nazwę szkoły

- swoje imię i nazwisko, rok, kierunek studiów oraz Wydział

W sytuacjach wyjątkowych, skan skierowania może zostać wysłany pocztą elektroniczną.

Przed rozpoczęciem praktyki należy przekazać nauczycielowi - opiekunowi praktyk dokumenty niezbędne do zawarcia umowy za praktykę - patrz poniżej: "Pozostałe dokumenty do pobrania"

Wypełnione dokumenty (oryginały) należy dostarczyć do Czytelni SPUJ pocztą tradycyjną lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu się.

 

W sprawie praktyk prosimy o kontakt z p. mgr Wiolettą Wiaderek: spuj.praktyki@uj.edu.pl, tel.: 12 422 94 93, wewn. 16


7.  Każdego studenta – praktykanta obowiązuje Dzienniczek praktyk pedagogicznych, który należy przedstawić dyrektorowi szkoły oraz szkolnemu opiekunowi praktyk, a po zakończeniu praktyki uniwersyteckiemu opiekunowi praktyk. Dzienniczek … zawiera Ramowy Program Praktyki.

UWAGA! W czasie pracy szkół w trybie zdalnego nauczania obowiązuje zmieniony Dzienniczek praktyk pedagogicznych


8.  Praktykę ocenia szkolny opiekun praktyk.


9.  Praktykę zalicza uniwersytecki opiekun praktyk, którym może być:

 • nauczyciel akademicki SPUJ, w którego zajęciach z Pedagogiki dla nauczycieli III  student uczestniczył (uczestniczy),
 • koordynator praktyk w SPUJ,
 • dyrektor SPUJ.

 

10. Student, który zakończy realizację praktyki, dopełni wszystkich formalności i dostarczy do SPUJ uzupełniony dzienniczek praktyk, zostanie dopisany do grupy w USOS i uzyska tam zaliczenie przedmiotu (student może zostać dopisany do USOS również przed rozpoczęciem praktyki).

 

11. Za zgodą dyrektora szkoły oraz szkolnego opiekuna praktyk dopuszcza się realizację praktyki w grupach kilkuosobowych.

12. Student może odbywać praktykę poza Krakowem, w wybranej przez siebie szkole, po uzgodnieniu tego z koordynatorem praktyki w SPUJ.


13.  W Krakowie studenci mogą odbywać praktykę w szkołach (plik do pobrania), współpracujących ze SPUJ


14. W czasie praktyk student godnie reprezentuje Uniwersytet Jagielloński, a jego postawa w szkole spełnia najwyższe standardy etyczne, właściwe dla profesji nauczycielskiej.


15. W okresie pandemii COVID-19 student zobowiązany jest przestrzegać procedur określonych przez dyrektora szkoły.

 

 

Ogólne efekty praktyki zawodowej

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 • zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają;
 • organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego;
 • zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią.

 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 • wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze;
 • wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów;
 • wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas;
 • wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo- -wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich;
 • zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych;
 • analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 • skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy. 

 

 

Pozostałe dokumenty do pobrania

Informacja o przetwarzaniu danych

 

Oświadczenie ZUS

 

Rachunek bankowy.Rodo

 

Dane do kontaktu

 

Student pobiera pliki i przekazuje nauczycielowi do wypełnienia.
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Studium Pedagogicznego UJ pocztą tradycyjną lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu się.

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów podpisanych przez nauczyciela/nauczycielkę to 12.05.2022 r.

 

 

 

 

e-mail do spraw związanych z praktykami psychologiczno-pedagogicznymi:

informacje

Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.